Publikation

An Autonomous Approach to Hybrid Positioning

Autorenschaft:
Prof. Dr. Heinz Mathis, Mathis, Heinz, Rempfler, A.; Megnet, D.; Favey, D., 2004
Zeitschrift / Sammelband:
Proc. ENC 2006, Machester, UK/2004
zurück