Admission of students, scholars and lecturers from Ukrainian Universities

Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) is admitting students (on a temporary basis as visiting students), scholars and lecturers from Ukrainian universities who have fled to Switzerland. The protection status "S" is required for the admission of students, lecturers and researchers. Admission and support are assessed on an individual basis.

Університет прикладних наук Східної Швейцарії (OST) приймає студентів (тимчасово, в якості гостьових студентів), науковців та викладачів українських закладів вищої освіти, які були змушені виїхати до Швейцарії. Вступ студентів на навчання та прийом викладачів і наукових співробітників на роботу можливий лише за наявності у відповідних осіб статусу захисту «S». Підтримка стосовно продовження навчання та роботи надається на індивідуальній основі.

Useful Information / Корисна інформація

Application for asylum and protection status "S" / Заява про надання притулку та статусу захисту "S"

What is Protection status ’S’ and what does it involve?

Under protection status ’S’, the persons concerned receive an S permit. This is limited to a maximum of one year, but can be extended. After five years, persons in need of protection may receive a B residence permit, which is valid until the temporary protection is lifted (Art. 74 AsylA).

Persons who are granted protection status S may travel abroad and return to Switzerland without a travel permit.  They may engage in gainful employment (including self-employment) without a having to wait a certain period to do so.

Who is eligible for protection status S?

Protection status S applies to the following:

 1. Ukrainian citizens seeking protection and their family members – regardless of their nationality (partners, minor children and other close relatives who were fully or partially supported at the time of flight) who were resident in Ukraine before 24 February 2022.
 2. Person of other nationalities and stateless persons seeking protection and their family members as defined in para a, who held international or national protection status in Ukraine before 24 February 2022.
 3. Those seeking protection of another nationality and stateless persons as well as their family members as defined in para a, who can prove by means of a valid short-term residence permit or residence permit that they have a valid right of residence in Ukraine and cannot return to their home countries in safety and on a permanent basis.

What does someone fleeing Ukraine need to do to obtain protection status S in Switzerland?

Ideally, anyone seeking protection should register directly with a federal asylum centre. There each application will be assessed on an individual basis to decided eligibility for protection status S (see ID/passport and check). This assessment generally lasts between 1-3 days. Applicants are then allocated to a canton. The canton then decides whether to provide accommodation itself or – in cooperation with the Swiss Refugee Council – organises accommodation with members of the public.

Important: Applicants do not have to register within the first few days after arriving in Switzerland – you have up to 90 days to do so. There are no disadvantages in registering later. If, for example, costs are incurred for urgent medical visits before the application for protection status S is submitted, these will be covered by the canton or by the federal government.

We recommend that persons in need of protection already in private accommodation in Switzerland, submit their application online (PDF, 418 kB, 25.03.2022). You will then receive an appointment for registration by email. Once your application has been submitted, you are covered by health insurance.

 

Що таке статус захисту ’S’ і що він включає?

Під статусом захисту «S» відповідні особи отримують дозвіл S. Він обмежується максимум одним роком, але може бути продовжений. Після п'яти років особи, які потребують захисту, можуть отримати дозвіл на проживання В, який діє до зняття тимчасового захисту. (Art. 74 AsylA).

Особи, яким надано статус захисту S, можуть виїжджати за кордон і повертатися до Швейцарії без дозволу на поїздку. Вони можуть займатися оплачуваною роботою (включаючи самозайнятість) без необхідності чекати певний час для цього.

Хто може отримати статус захисту ’S’?

Статус захисту S застосовується до:

 1. Громадяни України та члени їхніх сімей (партнери, неповнолітні діти та інші близькі родичі, які перебували на повному або частковому утриманні у момент втечі), що шукають захисту, та які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.
 2. Особи інших національностей, особи без громадянства та члени їх сімей, що шукають захисту, як зазначено в пункті а), які мали статус міжнародного або національного захисту в Україні до 24 лютого 2022 року.
 3. Особи інших національностей та особи без громадянства, які шукають захисту, а також члени їх сімей, як зазначено в пункті а), які можуть довести за допомогою дійсного дозволу на короткострокове проживання або посвідки на проживання, що вони мають дійсне право на проживання в Україні i також не можуть безпечно повернутись на батьківщину.

Що особам, які вимушені виїхати з України необхідно зробити для отримання статусу захисту ’S’ в Швейцарії?

В ідеалі кожен, хто шукає захисту, повинен зареєструватися безпосередньо у Федеральному центрі надання притулку. Там кожна заявка буде оцінюватися на індивідуальній основі для визначення відповідності вимогам статусу захисту S (перевірка посвідчення особи/паспорту). Ця оцінка зазвичай триває 1-3 дні. Потім заявники розподіляються до кантону. Після цього кантон вирішує, чи забезпечити біженців житлом самостійно, або – у співпраці зі Швейцарською радою у справах біженців, яка організовує проживання для представників громадськості.

Важливо: Заявники не зобов’язані реєструватися протягом перших кількох днів після прибуття до Швейцарії – на це у вас є до 90 днів. Санкцій через пізнішу реєстрацію немає. Якщо, наприклад, необхідні витрати на невідкладну медичну допомогу перед подачею заявки на отримання статусу захисту S, вони покриваються кантоном або федеральним урядом.

Ми рекомендуємо особам, які потребують захисту, і вже знаходяться в приватному житлі в Швейцарії, подати свою заявку онлайн (PDF, 418 kB, 25.03.2022). Після цього ви отримаєте запрошення на прийом на електронну пошту. Як тільки ваша заявка відправлена, ви отримуєте медичне страхування.

People who have fled from Ukraine may travel on public transport in second class free of charge until at least 31 May on all routes within the Swiss Travel Pass network. Further information (Alliance SwissPass).

The following travel passes are valid:

 1. The permit issued for those with the “S” protection status;
 2. Temporary permits that are valid until the final “S” permit has been obtained;
 3. The application for a temporary protection status permit (“S status”)

Trains in Switzerland, Germany and Austria can be used for free by all Ukraine citizens. There is no train ticket necessary, only your passport. Hungary, Bulgaria and Austria also allow Ukrainians and third-country nationals from Ukraine to enter. Passengers with a Ukrainian passport or ID card are exempt from rail ticket charges in Poland, Germany, Austria, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, France, Belgium, and Denmark.

 

Люди, які були змушені виїхати з України, можуть безкоштовно їздити в громадському транспорті другим класом, принаймні до 31 травня, на всіх маршрутах мережі Swiss Travel Pass. Додаткова інформація на сайті:Alliance SwissPass.

Перелічені нижче проїзні квитки дійсні:

 1. Дозвіл, виданий особам із статусом захисту «S»;
 2. Тимчасові дозволи, які діють до отримання остаточного статусу захисту «S»;
 3. Відправлена заява щодо надання дозволу на тимчасовий захист (“S status”)

Поїздами в Швейцарії, Німеччині та Австрії можуть безкоштовно користуватися всі громадяни України. Квиток на потяг не потрібен, тільки паспорт. Угорщина, Болгарія та Австрія також пропускають українців та громадян третіх країн з України. Пасажири з українським паспортом або ID-карткою звільняються від плати за залізничні квитки в Польщі, Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Франції, Бельгії та Данії.

Phone:

Swisscom, Sunrise and Salt currently do not charge for calls to Ukrainian phone numbers.

Free SIM card (with many unlimited services):

Swisscom: https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/ukraine.html
Sunrise: https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/prepaid/ukraine.html

 

Мобільні оператори:

Swisscom, Sunrise і Salt наразі не беруть плати за дзвінки на українські номери зі Швейцарії.

Можливо отримати безкоштовну SIM-карту (з багатьма необмеженими послугами):

Swisscom: https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/ukraine.html
Sunrise: https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/prepaid/ukraine.html

German courses: "German basic" (Beginners) and "German intermediate" (B1/B2) courses are offered in the School of Management at OST.

External Courses Canton St.Gallen:
Learning German | stadt.sg.ch, INTEGRA St.Gallen - Bildung für alle (integra-sg.ch)

 

Курси німецької мови "German basic" (початковий рівень) та "German intermediate" (рівня B1/B2) пропонуються в Школі менеджменту в Університеті OST.

Мовні курси в кантоні Санкт-Галлен:
Learning German | stadt.sg.ch, INTEGRA St.Gallen - Bildung für alle (integra-sg.ch)

As part of a "support initiative" of the School of Social Work, housing opportunities with members of the OST are being sought when possible. For individual assistance with housing, please contact us.

What accommodation does Switzerland offer:

Federal Asylum Centres FAC: These are usually the first point of contact for refugees - and offer up to 9,000 accommodation places. Registration takes place here. Those who do not yet have a place to stay are accommodated for a short period (1-3 nights) in a FAC. They are then assigned to a canton, which assumes responsibility for the care of the person in need of protection from that point on.
Cantons: As a rule, registered refugees are allocated to the cantons in proportion to the size of their population. SEM compensates the cantons with a global lump sum of around CHF 1,500 per person per month (including for health insurance premiums).
Private accommodation: The Swiss Refugee Council in cooperation with partner organisations (Swiss Church Aid, Caritas, SRC, Salvation Army, SAH and Campax) coordinates the accommodation of Ukrainian refugees with private host families. In each case, the canton responsible decides on any compensation to be paid to providers of private accommodation.

 

У рамках «ініціативи підтримки» від Школи соціальної роботи, шукаються можливості проживання з працівниками або студентами Університету OST. Для індивідуальної допомоги з житлом звертайтеся до контактних осіб.

Яке житло пропонує Швейцарія:

Федеральні центри надання притулку (FAC): Це, як правило, перша точка надання притулку для біженців – вони пропонують до 9000 місць для проживання. Реєстрація відбувається на місці. Тих, хто ще не має житла, розміщують на короткий термін (1-3 ночі). Потім їх призначають до кантону, який з цього моменту бере на себе відповідальність за догляд за людиною, яка потребує захисту.
Кантони: Як правило, зареєстровані біженці розподіляються по кантонам пропорційно чисельності їх населення. Державний секретаріат з питань міграції виплачує кантонам одноразову суму близько 1500 швейцарських франків на людину на місяць (включаючи внески на медичне страхування).
Приватне житло: Швейцарська рада у справах біженців у співпраці з партнерськими організаціями (Swiss Church Aid, Caritas, SRC, Salvation Army, SAH та Campax) координує розміщення українських біженців у приймаючих сім’ях. У кожному випадку, кантон приймає рішення про будь-яку компенсацію, яка має бути виплачена власникам приватного житла.